Introducció

1.1. Gràcies per triar GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web ia les adreces URL derivades de www.grupcostabrava.com (des d’ara els llocs web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i condicions d’ús “ia la nostra” Política de Privacitat “. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, us convidem a que abandoni els llocs web.

1.2. Els llocs web són titularitat de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA, la raó social és GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA, amb seu social al Polígon Industrial Bosc de Can Cuca, Carrer Tallers, 18, 17410-Sils -Girona, amb CIF A17435827. Inscrita en el Registre Mercantil en el Tom 2651, Foli 140, full Registral GI-153 i correu electrònic: [email protected]

1.3. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA t’indica que és obligació de l’usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant vigents i per tant aplicables, recomanant als usuaris imprimir o guardar una còpia dels presents “Condicions d’ús” per posteriorment tenir coneixement de les mateixes, si bé les mateixes estaran en tot moment disponibles a la pàgina web (www.cafecrem.com). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels usuaris / clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals en el mercat.

1.4. Per poder usar i navegar els llocs web de Conversia, l’Usuari ha de tenir (a) 18 anys o més, o tenir 14 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes, (b) tenir capacitat per atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable ho prohibeixi, i (c) ser resident a Espanya. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.

Objecte

2.1. És objecte dels presents termes d’ús la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir l’fullejar un espai amb el propòsit de reconèixer objectes en ell), aquesta conducta fàctica suposa l’acceptació jurídica automàtica i sense modificació alguna, dels termes, condicions i advertències recollides en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’usuari, pel que fa als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA advertir que si l’usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’usuari s’ha d’abstenir d’accedir als llocs web, de manera que GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA el convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està d’acord amb citada advertència.

2.2. L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA declara, i l’usuari reconeix, que GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA.

Directrius de l’Usuari

3.1. Directrius d’accés als llocs web

3.1.1. Per accedir als llocs web, l’usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip / dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a l’efecte (ordinador, telèfon, Tablet, etc …) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.

3.1.2. L’usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’usuari és l’únic responsable per la instal·lació de citats elements, declinant GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pugui derivar.

3.2. Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari.

3.2.1. L’usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, no utilitzant-contràriament als continguts presents en aquest text, de manera lesiva per GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir una normal dels llocs web per altres usuaris.

3.2.2. L’usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA, així com introduir-hi programes, virus, macros, susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.

3.2.3. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.

3.3. Limitació de responsabilitat de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA per l’ús dels llocs web.

3.3.1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA no serà responsable de qualsevol errors, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3.3.2. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA fa tots els esforços necessaris per oferir la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA, es procediria a l’esmena de l’errada a la major brevetat i es facilitarà a l’usuari la informació i opcions establertes en la legislació vigent.

3.3.3. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA no serà responsable davant l’usuari, quant:

– L’eficàcia en la connexió així com la velocitat d’accés als llocs web per li usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA.

– La informació introduïda per usuaris i terceres persones, alienes a GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA i amb els que no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

4.1. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

4.2. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris dels seus llocs webs, puguin derivar de la navegació per internet o pogués patir l’usuari.

Vigència del present text

5.1. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant pel que fa als continguts dels llocs, com en les condicions d’ús de les mateixes. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades ia disposició en els llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

5.2. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA es reserva el dret a actualitzar l’ús, termes i condicions aplicables als llocs web. Sent sempre d’aplicació, en benefici de l’usuari, els vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, així com els vigents a data de la possible sol·licitud de serveis, si fos aquest el cas. L’actualització es pre-avisarà a través del lloc web, que s’obrirà en accedir a la pàgina amb una antelació mínima de 15 dies.

Propiedad intelectual e industrial

6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logotips, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i / o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel qual s’aprova el Testo refós de la Llei de Propietat intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, i els és més aplicació tant la normativa espanyola afí i comunitària en els esmentats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

6.2. Tots els drets sobre els continguts, estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i / o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA.

Legislació aplicable i jurisdicció

7.1. GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

7.2. Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’usuari i GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA SA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i CAFÈ CREM . Els jutjats o tribunals de la localitat de Girona.

 

Sils (Girona), a 27 de Juliol de 2015.